top of page

Integritetspolicy

Vi på Västkustens Bilhandel värnar om din personliga integritet.
När du kommer i kontakt med oss i samband med att du säljer
eller köper en bil av oss, kommer vi att behandla dina
personuppgifter med högsta möjliga säkerhet.Integritetspolicy - Västkustens Bilhandel
 

 

För oss på Västkustens Bilhandel, org.nr 870124-0932, Brodalsvägen 1 B, 433 38 Partille är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du säljer eller köper en bil av oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka vi är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.
 

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig
 

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller säljavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn

  • Adress, telefonnummer och epost

  • Personnummer

  • Betalningsinformation samt betalningshistorik

  • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/försäljningen så länge som vårt åtagande gäller.
 

Uppgifter för bokföring mm
 

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för oss, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn

  • Adress

  • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.
 

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. 
 

Överföringar utanför EU
 

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.
 

Dina rättigheter
 

Du har rätt att av Västkustens Bilhandel begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Våra skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss i frågor gällande personuppgifter, maila till info@vkbh.se

bottom of page